Wales

Life: Full Colour Open Show 2022

Artistic field:

Country:

Organisation:

Eligibility:

The Life: Full Colour Open Show is back in 2022. If you’re a Wales-based artist looking for an opportunity to showcase your work in an independent gallery committed to living a life in full colour, our show is for you.

This year we’re encouraging artists to submit art that is “yn llawn emosiwn” or full of emotion and has evoked the strongest response from you. We want to see work that has stopped you in your tracks or work that you’ve battled with, but ultimately art that people will love to live with.

Our focus is on the visual arts so we are looking for artists who specialise in painting, sculpture, photography, and mixed media. Up to three pieces of work can be submitted.

There is no entry fee and selected artists will be part of the exhibition which will open on 11th November and run until Christmas eve 2022.  Approximately 50 pieces of work will be selected and all will be available for sale.

Prize Summary: 
Win Winsor & Newton artist pack
Prizes Details: 

Chairman’s Prize which will include a Winsor & Newton pack of artist material

Location: 
23-25 Hole in the Wall Street, Caernarfon
Deadline: 
30/September/2022

Entry Fee:

Contact & Links: 

Wales Contemporary 2022 - Call for Entries

Country:

Eligibility:

Now in its third year, Wales Contemporary / Cymru Gyfoes is an international open competition developed by the Waterfront Gallery with support from the Welsh Government.
Wales Contemporary invites artists from all around the world to enter work in 2D or 3D and any subject matter. Accepted mediums include painting, sculpture, drawing, print, ceramic, glass, textile, collage, mixed media, and more.
All of the entries will be considered by a prestigious panel of judges: Rebecca Salter RA, president of the Royal Academy; Morfudd Bevan, Curator of the national collection, the National Library of Wales; and Jill Piercy, curator and writer.
The exhibition of shortlisted work will open in September in Milford Haven, Pembrokeshire, then tour to gallery@oxo, London, in November, contributing to promote Wales as a centre for inspiration and creativity.
Selected artists will be in the running to win generous prizes totalling £14,000, including dedicated prizes for 2D and 3D, and a Public choice prize.
Entry portal:
https://walescontemporary.artopps.co.uk/

Prize Summary: 
Win up to £14,000 in prizes!
Deadline: 
19/July/2022

Entry Fee:

Fee Detail: 
£15 for one artwork, £25 for two artworks, £35 for three artworks.
Contact & Links: 

Oriel Myrddin Gallery Open 2021

Artistic field:

Country:

Eligibility:

Oriel Myrddin Gallery Open 2021

28 August – 30 September

To celebrate our 30th year, Oriel Myrddin Gallery would like to invite you to submit work to our OPEN Exhibition.

Open to anyone from Carmarthenshire, Ceredigion, and Pembrokeshire, we aim to showcase a diverse range of work by local, established and emerging talent and encourage those who have never entered an Open before to get involved.

Handing in dates are Saturday 21 August and Sunday 22 August

Full submission guidelines are available on our website

Prize Summary: 
First prize £250
Prizes Details: 

Three prize winners will be selected, with a first prize of £250, second prize £150 and third prize £100.

Deadline: 
22/August/2021

Entry Fee:

Fee Detail: 
£5 per work submitted
Contact & Links: 

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019

Artistic field:

Country:

Eligibility:

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol, yn rhoi £500 i’r enillwyr ei wario ar eu datblygiad proffesiynol.

Eleni mae Engage ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn lansio Gwobr flynyddol newydd i ddathlu cyflawniad oes cydweithiwr sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol yn y DU. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 i wario yn ôl eu dymuniad.

Dyddiad cau enwebiadau: Dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Gwybodaeth am y gwobrau

Cynigir gwobr o £500 yr un i bedwar unigolyn yn y DU ac un yn rhyngwladol, sy’n gweithio ym maes dysgu neu addysg neu i orielau neu gyrff celfyddydau gweledol, sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Cynigir y wobr cyflawniad oes newydd i un unigolyn yn y DU sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol. Cyhoeddir yr holl wobrau yng Nghynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5–6 Tachwedd 2019.

Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, dylai’r enillwyr ddefnyddio eu Gwobr i gefnogi eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a bydd gofyn i bob un gwblhau ffurflen adborth fer erbyn mis Mawrth 2020. Gall enillydd y Wobr cyflawniad oes ddewis defnyddio’r Wobr i wneud beth bynnag mae’n ei ddymuno, a allai gynnwys cefnogi eu DPP os yw hynny’n berthnasol.

Ers 2011, mae’r Gwobrau wedi galluogi’r enillwyr i ddatblygu eu hymarfer addysg yn y celfyddydau drwy eu galluogi i fynychu cyrsiau a chynadleddau, ymuno â chymdeithasau proffesiynol, gweld ymarfer da yn y DU a thramor, cyllido ymchwil, ac ysbrydoli hyder personol a phroffesiynol drwy gydnabyddiaeth i’w gwaith.

 

Pwy a all gael ei enwebu am y Gwobrau?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr ar bob cam yn eu gyrfa, yn gweithio ar eu liwt ei hun, yn gyflogedig neu’n wirfoddol. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i bobl yn gweithio gyda chyrff o bob maint. Gwahoddir enwebiadau i bobl nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai’r sawl sy’n enwebu fod yn gydweithiwr neu’n gynrychiolydd mewn sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Os ydych chi wedi cyflwyno enwebiad yn y gorffennol, mae croeso i chi wneud hynny eto, byddem ni’n falch i ystyried eich enwebiad yn 2019. Hoffai Engage ddiolch i gydweithwyr am y safon uchel iawn o geisiadau a gafwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf.

 

Pwy a all gael ei enwebu am y Wobr cyflawniad oes?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr sydd wedi gweithio am amser sylweddol ym maes dysgu neu addysgu mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydol yn y DU. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i gydweithwyr sydd yn dal i fod yn gweithio a’r rheini sydd wedi rhoi’r gorau i weithio. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i’r rheini sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn sefydliadau o bob maint. Gall enwebeion fod yn gweithio neu wedi gweithio’n llawrydd, mewn swyddi cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr. Anogir enwebiadau i’r rheini nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai enwebwyr fod yn gydweithiwr ar hyn o bryd neu’n gyn-gydweithiwr neu’n gynrychiolydd sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

 

Sut i enwebu

Ewch i https://engage.org/happenings/gwobrau-marsh-2019/ i lawrlwytho Ffurflen Enwebu. Ceir ffurflenni ar wahân i’r Gwobrau cyffredinol a’r Wobr cyflawniad oes. Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i hanfon i info@engage.org erbyn dydd Llun 9 Medi 2018, 10:00 am

Os ydych chi’n enwebu rhywun, rhowch wybod iddyn nhw eich bod yn gwneud hynny a thrafodwch y cais gyda nhw. Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, hoffem wybod sut y byddai pob enwebai’n dymuno defnyddio’r wobr ar gyfer eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, mae’r cwestiwn ynghylch sut y byddai’r buddugol yn defnyddio’r Wobr yn ddewisol.

Dylai enwebiad gymryd llai nag awr i’w gwblhau.

 

Meini prawf a’r broses beirniadu

Dylai enwebiadau ddangos sut mae’r sawl sy’n cael ei enwebu wedi rhagori ar ddisgwyliadau ei rôl, neu ei rôl flaenorol, drwy ddangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Bydd y beirniadu’n digwydd ac enillwyr yn cael eu hysbysu ym mis Medi. Bydd panel o arbenigwyr mewn addysg oriel a chynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Marsh Christian ac Engage yn dewis yr enillwyr. Caiff y Gwobrau eu cyflwyno yn ystod Cynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5-6 Tachwedd 2019. Bydd y seremoni wobrwyo’n cynnwys disgrifiad o waith addysg a chyflawniadau’r enillwyr, a gwahoddir yr enillwyr i gyflwyno fideo byr am eu gwaith i’w ddangos. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, gall Engage gynnig helpu gyda’r ffilm neu’r cyflwyniad fideo. Bydd enillwyr yn y DU yn cael cynnig costau teithio (hyd at £165) i ddod i’r seremoni wobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol. Cynigir costau teithio i’r enillydd rhyngwladol (hyd at £425) i ddod i’r digwyddiad Gwobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â Louise Rutledge, Swyddog Cyfathrebu, Engage: communications@engage.org / 020 7729 5858.

Mae Engage yn ymrwymo i gydraddoldeb mynediad. Os oes angen y manylion enwebu hyn mewn fformat arall cysylltwch ag Engage ar 020 7729 5858 / info@engage.org

 

Gwobrau Marsh

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn 1981 fel corff dyfarnu grantiau. Mae’r ymddiriedolaeth yn rhedeg cynllun Gwobrau sy’n cynnwys tua 80 o Wobrau mewn partneriaeth gyda chyrff ar draws meysydd y Celfyddydau, Treftadaeth, Lles Cymdeithasol a Chadwraeth. Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff fel Engage i ganfod yr ymgeiswyr gorau a chyflwyno’r gwobrau hyn. Lansiwyd Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau yn 2011 yn wobr flynyddol i gydnabod y rheini sy’n gweithio mewn Addysg Orielau sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

 

Engage

Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau. Rydym ni’n cefnogi addysgwyr celfyddydau, sefydliadau ac artistiaid i weithio gyda chymunedau mewn cyfnewidiadau dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu a chael budd o’r celfyddydau.

Mae Engage yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Arts Council England, mae’n derbyn cyllid Loteri Genedlaethol drwy Creative Scotland a chyllid prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae aelodaeth yn dechrau ar £36 y flwyddyn neu £3.25 y mis. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://engage.org/membership/

Deadline: 
09/September/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

2018 OPEN COMPETITION Residency at Stiwdio Maelor

Country:

City:

In 2015, Stiwdio Maelor started an annual competition, the aim of which is to enable an artist to win an opportunity to complete a residency at Maelor. Each year a different technique/medium is chosen. This year’s competition theme is Black and White, and we will be accepting all mediums.

The prize is a two week residency at Stiwdio Maelor with gift vouchers from local businesses.

To apply, follow the link and download an application form.

Deadline: 
16/July/2018
Fee Detail: 
£10/work

Litmus Open Call: Parts 4 & 5

Country:

City:

Litmus  is an exhibition and development programme offering curatorial and practical support for five early career artists based in Wales and the Welsh Borders to research, develop and present new work at Oriel Davies.

Artists are invited to submit applications for either part 4: Litmus Residency or part 5: Litmus Commission.

Litmus is based in our third exhibition space, which is a small yet adaptable space that measures 158cm (w) x 212cm (l) x 219cm (h). Whilst we’re anchoring the programme here, artists are encouraged to submit applications that consider other spaces/places in Oriel Davies (whether physical or digital), and the surrounding area.

Artists are encouraged to submit applications showing ambition, experimentation and creative risk taking as part of a commitment to developing their creative practice.

What’s on Offer?

Litmus Residency

You are invited to propose how, through this opportunity, you might open out an area of research or a new aspect, project or development within your practice. The Litmus Residency is an opportunity for time and space to explore emergent strands of practice.

A residency based from our third exhibition space. Residency dates: 09 December 2017-27 January 2018.

Curatorial and practical dialogue and support from Litmus Curator Louise Hobson, Oriel Davies Curator Alex Boyd Jones and the wider gallery team.

A fee of £600 and an additional budget of £400 for travel, accommodation and expenses.

Litmus Commission

You are invited to propose how, through this opportunity, you might crystallise your current research, focus your practice and develop new work. The Litmus Commission is an opportunity to test out an idea and bring into reality the next stage of your practice.

An exhibition in our third exhibition space. Exhibition dates: 10 February-11 April 2018.

Curatorial and practical dialogue and support from Litmus Curator Louise Hobson, Oriel Davies Curator Alex Boyd Jones and the wider gallery team.

A fee of £600 and an additional budget of £400 for production, materials and expenses.

Who Can Apply?

Artists based in Wales and the Welsh Borders - Litmus aims to support artists from a wide geographic spread across Wales and the bordering Counties (Cheshire, Shropshire, Herefordshire, Gloucestershire).

As an organisation that seeks to support artists from all backgrounds, Oriel Davies welcomes applications from BAME artists and also those artists who identify as disabled.

Artists making work in any media - Litmus aims to support artists with a range of practices and artistic approaches.

Early career artists - selected artists will be in the process of establishing their creative/professional practice.

We are looking for those who will benefit the most from the Litmus Programme and the support and dialogue on offer.

How to Apply
Please apply by downloading and completing the Litmus Open Call Parts 4 & 5 Application Form, which asks for the following:

Tell us whether you are applying for the Litmus Commission or the Litmus Residency.

Introduce yourself and your practice (max 200 words)

Outline how you propose to use this opportunity including ideas and starting points (max 400 words)

Tell us what informs your practice, how this project may enable you to develop your practice and support your personal and/or professional development (max 400 words)

Attach your CV (max two pages A4)

Attach one PDF of up to 6 images and/or up to four web links (to sound files or videos) to show examples of your work

Download, complete and attach our Equal Opportunities Monitoring Form 

Key Dates

Closing date for applications: Thursday 05 October, 10pm

Artists notified of interview: Thursday 12 October 2017

Artist interviews at Oriel Davies, Newtown: Wednesday 18 October 2017

Successful artists notified: Friday 20 October 2017

Deadline: 
05/October/2017
Subscribe to Wales