Art Jobs | Call for Applications

Call for Applications

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019

Share

Country:

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol, yn rhoi £500 i’r enillwyr ei wario ar eu datblygiad proffesiynol.

Eleni mae Engage ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn lansio Gwobr flynyddol newydd i ddathlu cyflawniad oes cydweithiwr sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol yn y DU. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 i wario yn ôl eu dymuniad.

Dyddiad cau enwebiadau: Dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Gwybodaeth am y gwobrau

Cynigir gwobr o £500 yr un i bedwar unigolyn yn y DU ac un yn rhyngwladol, sy’n gweithio ym maes dysgu neu addysg neu i orielau neu gyrff celfyddydau gweledol, sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Cynigir y wobr cyflawniad oes newydd i un unigolyn yn y DU sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol. Cyhoeddir yr holl wobrau yng Nghynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5–6 Tachwedd 2019.

Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, dylai’r enillwyr ddefnyddio eu Gwobr i gefnogi eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a bydd gofyn i bob un gwblhau ffurflen adborth fer erbyn mis Mawrth 2020. Gall enillydd y Wobr cyflawniad oes ddewis defnyddio’r Wobr i wneud beth bynnag mae’n ei ddymuno, a allai gynnwys cefnogi eu DPP os yw hynny’n berthnasol.

Ers 2011, mae’r Gwobrau wedi galluogi’r enillwyr i ddatblygu eu hymarfer addysg yn y celfyddydau drwy eu galluogi i fynychu cyrsiau a chynadleddau, ymuno â chymdeithasau proffesiynol, gweld ymarfer da yn y DU a thramor, cyllido ymchwil, ac ysbrydoli hyder personol a phroffesiynol drwy gydnabyddiaeth i’w gwaith.

 

Pwy a all gael ei enwebu am y Gwobrau?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr ar bob cam yn eu gyrfa, yn gweithio ar eu liwt ei hun, yn gyflogedig neu’n wirfoddol. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i bobl yn gweithio gyda chyrff o bob maint. Gwahoddir enwebiadau i bobl nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai’r sawl sy’n enwebu fod yn gydweithiwr neu’n gynrychiolydd mewn sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Os ydych chi wedi cyflwyno enwebiad yn y gorffennol, mae croeso i chi wneud hynny eto, byddem ni’n falch i ystyried eich enwebiad yn 2019. Hoffai Engage ddiolch i gydweithwyr am y safon uchel iawn o geisiadau a gafwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf.

 

Pwy a all gael ei enwebu am y Wobr cyflawniad oes?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr sydd wedi gweithio am amser sylweddol ym maes dysgu neu addysgu mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydol yn y DU. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i gydweithwyr sydd yn dal i fod yn gweithio a’r rheini sydd wedi rhoi’r gorau i weithio. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i’r rheini sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn sefydliadau o bob maint. Gall enwebeion fod yn gweithio neu wedi gweithio’n llawrydd, mewn swyddi cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr. Anogir enwebiadau i’r rheini nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai enwebwyr fod yn gydweithiwr ar hyn o bryd neu’n gyn-gydweithiwr neu’n gynrychiolydd sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

 

Sut i enwebu

Ewch i https://engage.org/happenings/gwobrau-marsh-2019/ i lawrlwytho Ffurflen Enwebu. Ceir ffurflenni ar wahân i’r Gwobrau cyffredinol a’r Wobr cyflawniad oes. Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i hanfon i info@engage.org erbyn dydd Llun 9 Medi 2018, 10:00 am

Os ydych chi’n enwebu rhywun, rhowch wybod iddyn nhw eich bod yn gwneud hynny a thrafodwch y cais gyda nhw. Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, hoffem wybod sut y byddai pob enwebai’n dymuno defnyddio’r wobr ar gyfer eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, mae’r cwestiwn ynghylch sut y byddai’r buddugol yn defnyddio’r Wobr yn ddewisol.

Dylai enwebiad gymryd llai nag awr i’w gwblhau.

 

Meini prawf a’r broses beirniadu

Dylai enwebiadau ddangos sut mae’r sawl sy’n cael ei enwebu wedi rhagori ar ddisgwyliadau ei rôl, neu ei rôl flaenorol, drwy ddangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Bydd y beirniadu’n digwydd ac enillwyr yn cael eu hysbysu ym mis Medi. Bydd panel o arbenigwyr mewn addysg oriel a chynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Marsh Christian ac Engage yn dewis yr enillwyr. Caiff y Gwobrau eu cyflwyno yn ystod Cynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5-6 Tachwedd 2019. Bydd y seremoni wobrwyo’n cynnwys disgrifiad o waith addysg a chyflawniadau’r enillwyr, a gwahoddir yr enillwyr i gyflwyno fideo byr am eu gwaith i’w ddangos. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, gall Engage gynnig helpu gyda’r ffilm neu’r cyflwyniad fideo. Bydd enillwyr yn y DU yn cael cynnig costau teithio (hyd at £165) i ddod i’r seremoni wobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol. Cynigir costau teithio i’r enillydd rhyngwladol (hyd at £425) i ddod i’r digwyddiad Gwobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â Louise Rutledge, Swyddog Cyfathrebu, Engage: communications@engage.org / 020 7729 5858.

Mae Engage yn ymrwymo i gydraddoldeb mynediad. Os oes angen y manylion enwebu hyn mewn fformat arall cysylltwch ag Engage ar 020 7729 5858 / info@engage.org

 

Gwobrau Marsh

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn 1981 fel corff dyfarnu grantiau. Mae’r ymddiriedolaeth yn rhedeg cynllun Gwobrau sy’n cynnwys tua 80 o Wobrau mewn partneriaeth gyda chyrff ar draws meysydd y Celfyddydau, Treftadaeth, Lles Cymdeithasol a Chadwraeth. Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff fel Engage i ganfod yr ymgeiswyr gorau a chyflwyno’r gwobrau hyn. Lansiwyd Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau yn 2011 yn wobr flynyddol i gydnabod y rheini sy’n gweithio mewn Addysg Orielau sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

 

Engage

Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau. Rydym ni’n cefnogi addysgwyr celfyddydau, sefydliadau ac artistiaid i weithio gyda chymunedau mewn cyfnewidiadau dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu a chael budd o’r celfyddydau.

Mae Engage yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Arts Council England, mae’n derbyn cyllid Loteri Genedlaethol drwy Creative Scotland a chyllid prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae aelodaeth yn dechrau ar £36 y flwyddyn neu £3.25 y mis. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://engage.org/membership/

Deadline: 
09/09/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

Call for nominations: Marsh Awards for Excellence in Gallery Education 2019

Share

Do you know someone doing excellent and inspirational work in gallery or visual art education and learning?

Engage, the National Association for Gallery Education and the Marsh Christian Trust are delighted to announce that nominations are open for the Marsh Awards for Excellence in Gallery Education 2019. The Awards, which recognise and celebrate the achievements of those working in learning and education within gallery or visual arts contexts (freelance, salaried or as volunteers) in the UK and internationally, grant winners £500 to spend on their professional development.

This year Engage and the Marsh Christian Trust are launching a new annual Award to celebrate the lifetime achievement of a colleague who is working, or who has worked in learning or education in or for galleries or visual arts organisations in the UK. The winner will receive £500 to spend as they would like.

Nominations Deadline: Monday 9 September 2019, 10:00 am

 

About the Awards

Awards of £500 each will be offered to five individuals in the UK and one international individual, working in learning or education in or for galleries or visual arts organisations, who have shown dedication or innovation in their work.

The new annual lifetime achievement award will be offered to one individual in the UK who is working, or who has worked in learning or education in or for galleries or visual arts organisations. All the Awards will be announced at the Engage International Conference in Newcastle Gateshead, 5–6 November 2019.

With the exception of the lifetime achievement Award, winners should use the Award to support their Continuing Professional Development (CPD) and each will be asked to complete a short feedback form by March 2020. The winner of the lifetime achievement Award may choose to use the Award for whatever they wish, which could include supporting their CPD if this is relevant.

Since 2011, the Awards have successfully enabled winners to develop their arts education practice through funding attendance of courses and conferences, the joining of professional associations, visiting of good practice in the UK and abroad, funding of research, and by inspiring personal and professional confidence through the recognition of their work.

 

Who can be nominated for the Awards?

Nominations are encouraged for colleagues at all stages of their careers, working freelance, in salaried positions or as volunteers. Engage welcomes nominations for those working with organisations of all sizes. Nominations for non-members of Engage are also invited. Nominators should be a colleague or a representative of an organisation who has worked with the nominee.

If you made a nomination in previous years, please feel free to do so again as we would be pleased to consider your nomination in 2019. Engage wishes to thank colleagues for the high standard of applications received in the past eight years.

 

Who can be nominated for the lifetime achievement Award?

Nominations are encouraged for colleagues who have worked for a considerable time in learning or education in or for galleries or visual arts organisations in the UK. Engage welcomes nominations for colleagues who are still working and those who have stopped working. Engage welcomes nominations for those who have worked or are working with organisations of all sizes. Nominees may be or have been working freelance, in salaried positions or as volunteers. Nominations for non-members of Engage are also encouraged. Nominators should be a current or ex-colleague or a representative of an organisation who has worked with the nominee.

 

Judging criteria and process

Nominations should demonstrate how nominees have exceeded the expectations of their role, or previous role, by showing dedication or innovation in their work.

Judging will take place and winners informed in September. A panel of experts in gallery education along with representatives from the Marsh Christian Trust and Engage will select the winners. The Awards will be presented during the Engage International Conference in Newcastle Gateshead, 5–6 November 2019. The Award ceremony will include a description of the winners’ education work and achievements, and winners will be invited to submit a short video about their work to screen. For the lifetime achievement Award, Engage can offer to help with the film or visual presentation. UK winners will be offered travel expenses (up to £165) to attend the Awards event, dinner and a complimentary day place to attend Conference on the day of the ceremony or the following day. The international winner will be offered travel expenses (up to £425) to attend the Awards event, dinner and a complimentary day place to attend Conference on the day of the ceremony or the following day.

If you have any queries please contact Louise Rutledge, Communications Officer, Engage: communications@engage.org / 020 7729 5858.

Engage is committed to equality of access. Should you need nomination details in another format please contact Engage on 020 7729 5858 / info@engage.org

 

About the Marsh Awards

The Marsh Christian Trust was founded in 1981 as a grant-making body. The trust runs an Awards scheme of some 80 Awards run in partnership with organisations across the fields of the Arts, Heritage, Social Welfare and Conservation. The trust works in partnership with organisations, such as Engage, to identify the best candidates and deliver these Awards. The Marsh Awards for Excellence in Gallery Education were launched in 2011 as an annual award to recognise those working in Gallery Education who have shown dedication or innovation in their work. 

 

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education. We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Engage is an Arts Council England Sector Support Organisation, receives Open Project National Lottery funding through Creative Scotland and project funding from the Arts Council of Wales.

Membership starts at just £36 per annum or £3.25 per month. Find out more at https://engage.org/membership/

Deadline: 
09/09/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

新銳當代藝術人才培育計劃 The Emerging Talents in Contemporary Art

Share

Country:

City:

About The Emerging Talents in Contemporary Art

1a space aims to provide young and emerging curator and artists a platform and resources for implementing conceptual and experimental art project. The Emerging Talents in Contemporary Art encourages local and international talents with curatorial guidance, training and advice to help actualize their artistic project. To enhance reginal and international idea exchange and dialogues, the project will be divided into two parts to engage with talents from different part of the world. Projects that take innovative curatorial approaches and experimental formats will be encouraged.

Part 1: Open Call for Artist/Curator (Pan-Asia/Belt and Road regions)

Exhibtion period: September – October 2019 (exhibtion duration not less than 6 weeks)

Application deadline: 28th July 2019 24:00 HKT

Announcement of result: early August 2019

With the aim of encouraging curatorial research in tandem with exhibition planning, the programme provides deserving curatorial talent or curatorial team/ artist or artist group a platform and necessary resources to realize an innovative and experimental project to fill the gap between larger public institutions and commercial ventures. The aim of this curatorial residency programme is to promote arts in Hong Kong with international collaborations and to enhance international curatorial research in Hong Kong. The first Open Call in 2019 autumn will start with inviting 1 art talent/art unit from the Pan-Asia region and “Belt and Road” regions. For countries included in the “Belt and Road” regions, please refer to : https://urlzs.com/Tgjji

An honorarium will be provided for selected artist/curator. 1a space provides allowance for flight tickets (for non-Hong Kong curator(s)/artist(s) only), accommodation (for non-Hong Kong curator(s)/artist(s) only), exhibition space and production fee to the curator(s)/artist(s), who produces an exhibition in 1a space in September to October with at least 1 related public programming. S/he will organize and present the exhibition and related public programmes within the residence period. For curator scheme, an inclusive of local artist(s) is encouraged.

All applications submitted will be considered final and treated as such. Applicants will not, under any circumstances, be permitted to add or edit an application once it has been submitted. All incomplete or duplicate applications will be immediately disqualified. All the submitted plans and materials will be entrusted confidentially.

Submission Requirements:

Group and solo exhibition proposals are both welcomed

Curator/curatorial team/artist from Pan-Asia region and “Belt and Road” regions

A no more than 10-page detailed exhibition proposal that outlines both the curatorial statement, background and plan for the exhibition

a short synopsis of proposed project

expectation and objective for joining the project

A preferred duration of stay and if accepted this can be negotiated according to gallery availability and schedule

a working timeline for the exhibition to open in September – October 2019

List of participating artist(s) and short bios for each (maximum 4 participating artist)

A completed Budget Plan with considerations for shipping and/or art production as well as artist fee

Curator(s)/artist(s)’CV

Portfolio of previous production

Deadline: 
07/28/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

Call for Applications for Signature Artist Membership

Share

Country:

Heartland Art Club welcomes applications for Signature Artist Membership by fine artists whose work aligns with the Club’s goals. Artists awarded Signature status have bodies of work that exhibit a high level of skill in the artist’s chosen medium/media and reflect the Club’s mission to promote quality representational art.

Any non-juried Member in good standing may submit the application for Signature Artist Membership. If you have not already joined HAC as a General Member in 2019 (or as a Founding Member in 2018), you must first complete the General Membership process (including paying your annual dues) prior to submitting the application for Signature Artist Membership. The sign-up form for General Membership can be found on the HAC website.

Applications are welcome from representational fine artists creating 2D artwork in the traditional drawing, painting, and/or printmaking (must be original, hand-pulled/colored) media and 3D sculptures in the traditional casting, carving, and/or modeling techniques.

Deadline: 
07/31/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

Scholarships Available for Dancewave's Arts Educator Training

Share

Country:

City:

Supported this year by the National Endowment for the Arts, Dancewave's unique training opportunity is applicable to recent graduates, educators, and professionals seeking innovative techniques for working with youth.

Using Dancewave's unique Culture Model as a platform, participants learn how to:

  • Support Students' Individuality and Ownership of Learning
  • Cultivate Leadership, Artistic Expression, and Wellness
  • Facilitate Effective/Affirmative Feedback
  • Integrate Restorative Practices
  • Measure Success through SEL Metrics

Strategies for Young Artist Citizens - Arts Educator Training Workshop
2-day Workshop: August 27 & 28, 2019 | 9:00am-4:00pm 
Held at the New Dancewave Center - 182 4th Ave in Gowanus, Brooklyn
Subsidized Registration Fee: $275 
(Includes breakfast and lunch, workshops, master classes, and training materials)

SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES
With funding this year from the National Endowment for the Arts, Dancewave will offer 4 full scholarships to select candidates:

  • 2 Department of Education Employees
  • 1 Newly Graduated Arts Education Student
  • 1 Innovative Youth Educator Candidate
Deadline: 
07/05/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

Call for applications for the HISK programme

Share

Country:

City:

CALL FOR APPLICATIONS: HISK PROGRAMME 2020 - 2021
Deadline: June 20, 2019 

The Higher Institute for Fine Arts is a post-graduate institute that combines art residency and individualized support with thorough advanced studies in the arts. The HISK provides young artists from Belgium and abroad with a workspace and pedagogical guidance for a duration of two years.
Visual artists from all countries working with any medium are welcome to apply for the programme. Artist duos are accepted. 

The strength of the HISK is its unique model of cross-fertilisation of visiting lectureships, studio visits, exhibitions, Open Studios, seminars, master classes, public lectures, technical workshops, study trips within Belgium and abroad, etc. that are devised to respond to the artists’ needs. The HISK provides a safe haven for experiment and research with a flexible structure.

Artists who have already obtained a Master degree in Fine Arts or an equivalent qualification are eligible to apply to the HISK. Exceptions can be made for applicants who do not have a Master degree but whose artistic trajectory evidences a high level of development, motivation and artistic affinity. Participants are expected to show a strong commitment to conducting critical research within their respective fields of interest. 

Artists who are interested in theory, scientific research and in future development of a PhD in the arts are also welcome to apply.

The selected artists are expected to fully commit to the programme, be present and participate in the activities offered by the HISK. This interaction is seen as an important forum of exchange and development. 

The HISK offers a two-year, full-time programme, which starts on January 1, 2020 and ends on December 31, 2021.

For conditions and more information, visit the HISK website.

Deadline: 
06/20/2019
Contact & Links: 
Subscribe to Call for Applications