Prague

International Artist Residency

Category:

City:

Eligibility:

Garage Gallery in Prague is launching its third season of residencies focusing on current matters in contemporary art and establishing a connection with the international art scene.

Our residency is open to any artist who does not have a permanent residence in Prague. Are you interested in discovering the local scene and participating in the gallery's residency program during the summer of 2022? The residency will end with a final exhibition of the selected applicant's project. The residency is for one or two individuals due to the size of the offered accommodation. 

The call is open to:

international artists / art collectives working in any medium

Duration: 

The residency will run from 1st of July till September 15th 2022. Divided into a two month long residency and two weeks of installation and preparation for the upcoming exhibition which will take place in the gallery starting in mid September 2022. 

What we offer:

- The selected candidate will get a stipend of 2000  euros (travel and living costs) + installation budget (approx. 500 euros)

- Accommodation (for max. 2 people)

- PR & promotion on social media (professional photography, posting on online curated platforms, video reports, articles etc.)

- Technical support & installation team for the final show

Residency conditions:

The residency includes a final presentation of the artist’s work in the form of a final exhibition in Garage Gallery. We ask each resident to leave one art piece in the gallery’s collection. 

Accommodation information:

We offer a free residential space for max. 2 people above the gallery space. The apartment is furnished, has two separate bedrooms (one single and one double bed), a fully equipped kitchen and a washing machine. The bathroom is accessible from the hall. 

Deadline: 
28/February/2022
Contact & Links: 

Sustainable Connections

City:

Eligibility:

Pandemická situace a řada omezení s ní spojená zatlačila kulturu do kouta. Vyvstala otázka, jakým způsobema zda vůbec je možné navázat na předešlá spojení a spolupráce, ale také, jak vytvořit nové vazby a jak zajistit to, aby vydržely ve světě, který vyžaduje stále více vynalézavosti a flexibility.
K procesuální instalaci s názvem Udržitelná spojení, která je součástí výstavy Díra ve stázi v galerii Pragovka, bychom prostřednictvím tohoto opencallu rádi přizvali umělce (zabývající se udržitelností), aby se skrze intervence, performance, dialogu apod zapojili do kolaborativního díla tematizujícího setkávání, kolektivní uměleckou praxi a udržitelnost. Pokud chcete o našem projektu zjistit víc, přijďte se podívat na Korzo Pragovka I (6.2.2022), bude projekt zahájen a představen. Více na: https://bit.ly/Udržitelnáspojení

Přihlášky zasílejte do 9.2.2022 na produkce.pragovkagallery@gmail.com.

Není třeba zasílat detailní návrhy projektů, jde především o nápady, které umožní navázat spolupráce a dialog, přičemž za dostačující formu shledáváme: popis na 5 řádek textu + je- li potřeba, skica a odkaz na stránky/ portfolio či instagram. První tři projekty budou finančně i materiálně podpořeny v rámci možností galerie.
- 1. místo 5000 kč
- 2. místo 3000 kč
- 3. místo 1500 kč

U dalších vybraných projektů budeme předpokládat udržitelný přístup v rámci partnerství s Art re use.

Uzavírka 10.2. na produkce.pragovkagallery@gmail.com

Výsledky 13.2.

Realizace 11.2.- 17.3.

Možnost zahrnutí do doprovodných programů, možnost práce na místě ( rezidence v galerii), a umístění prací v prostoru vymezeném projektu Udržitelná spojení.

Projekt Udržitelná spojení je součástí větší sekce projektů pod názvem (Ne)udržitelná spojení, která spadá pod výstavu Díra ve stázi, pozostávajúci hned z nekolika kurátorských sekcí.
Spomínaný projekt autorské dvojice Susanne Kass a Tomáše Ročka je založený na postupně vznikající instalaci, která prostřednictvím spolupráce propojuje minulost a přítomnost, určuje, jakým směrem se bude tvorba ubírat a jak bude modifikovat prostor, ve kterém vzniká. Na instalaci budou pracovat především jeji autoři, ale svou práci během doby projektu (6.2.- 17.3.) přizpůsobí tak, aby přišli do kontaktu s návštěvníky galerie a s pozvanými umělci, kteří se do práce mohou zapojit a využít připravené materiály nebo i to, co sami přinesou. Tato živá, procesuální instalace bude pojímaná jako menší pokoj / ateliér uvnitř velké místnosti Pragovka Gallery Rear. Participativní instalace v takto vymezeném prostoru dá po dobu pěti týdnů prostor k setkávání se, workshopům a navazování na práce jednotlivých umělců. Dne 17.3.2022 se práce na projektu uzavře a zhodnotí se výsledky na Korzu Pragovka II.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Díra ve stázi/ Blasts Cries Laughter (20. 1. 2022–19. 4. 2022)

Umělci/kyně: Petr Hanžl, David Helán a Pavel Tichoň, Jan Heres, Ondřej Homola, Martina Chloupa a Kateřina Štenclová, Lenka Janíčková, Susanne Kass a Tomáš Roček, Magdaléna Kašparová, Polina Khatsenka, Klaudia Korbelič a Lenka Lukačovičová, Adela Kostkanová a Veronika Nemejovská, Jan Krombholz, Olga Krykun, Milica Mijajlovic, Tamara Spalajkovic, Dagmar Šubrtová, Petra Švecová, Pavol Truben, Yuk Bun Wan

Kurátoři/ky: Niccoló Lucarelli, Lucie Nováčková, Tereza Nováková

Modravá skvrna na stěně paluby lodi Červený trpaslík neměla pouze jeden východ, jak uváděli tvůrci seriálu, ale dva. Druhý východ ústil do Pragovky ledna roku 2022, XXII. světové dimenze, do výstavního dějství, které by se za jiných okolností dozajista jmenovalo Zachycení v čase a prostoru.

V této postpandemické době se řada umělců pokusila zreflektovat své bytí ve světě jako ukotvené několika způsoby: „Místně, zvukově, historicky a prostřednictvím osobních vztahů, které navazujeme… nebo nenavazujeme. Mysl se ocitá v terénu site-specific instalací a zvukových intervencí tovární haly, v němž hledá své ukotvení prostřednictvím participací, vymezením sonického teritoria budovy, ohlédnutím se za geologickou i politickou minulostí. Jedeme na drakovi a bojíme se pohlédnout dolů. Čas a prostor jsou veličiny, se kterými jsme se ještě nenaučili zacházet.“

Program po dobu výstavy:
6. 2. 2022 Udržitelná spojení / Korzo Pragovka I
17. 3. 2022 Sdílená samota / Korzo Pragovka II
19. 4. 2022 Dernisáž výstavy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram č.16 – Poštovská.

Galerie jsou otevřeny: út–čt: 14:00–20:00, pá–ne: 14:00–18:00.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a městskou částí Praha 9.

Mediálními partnery Pragovka Gallery jsou ArtMap, jlbjlt.net, Radio 1, informuji.cz, artalk.cz, Rádio DAB Praha, Proti šedi, GoOut, Místní kulturat.

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že zahájení výstavy bude fotograficky zdokumentováno. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka
Gallery.

EN

Open call for “Sustainable Connections”

After two years of pandemic restrictions on cultural gatherings, how can we reconnect through culture in ways that are resilient, versatile and able to withstand the strain that is put on our connections to each other by forces outside our control? As we are pushed to be ever more creative and flexible to navigate the challenges of the contemporary social and material world, what links are worth keeping and which would we rather cut?
As part of our installation Sustainable Connections for the exhibition Blast Cries Laughter at Pragovka gallery, we would like to invite guests to contribute works, performances or interventions as part of an evolving, collective installation piece, and help us to build a place to meet and explore old and new ways to retouch, reconnect and even retreat when necessary. To find out more about our project, everybody is welcome to visit us at Korzo Pragovka (6.2.2022), where the project will be presented. More informations: https://bit.ly/Udržitelnáspojení

Due date for submission is 9.2.2022. |Send your applications to produkce.pragovkagallery@gmail.com. It does not have to be a detailed proposition, we are looking for ideas, scatches, collaboration and dialogue. There is financial and material support for the best chosen projects.
1. place 5000 kč
2. place 3000 kč
3. place 1500 kč

For the other selected projects we will assume a sustainable approach in partnership with Art re use.

Closing date 10.2. at produkce.pragovkagallery@gmail.com

Results 13.2.

Implementation 11.2.- 17.3.

Opportunity to be included in accompanying programmes, opportunity to work on site ( gallery residency), and to place work in the space defined by the Sustainable Connections project.

The Sustainable Connections project is part of a larger section of projects called (In) Sustainable Connections, which is part of the exhibition Díra ve stázi, consisting of several curatorial sections.

The project Sustainable Connections is part of a larger section of projects under the title (Un)Sustainable Connections, which falls under the exhibition Hole in Stasis, consisting of several curatorial sections.
The aforementioned project by the artist duo Susanne Kass and Tomáš Roček is based on a gradually emerging installation that connects the past and the present through collaboration, determining the direction the work will take and how it will modify the space in which it is created. The installation will be worked on primarily by its authors, but they will adapt their work during the project period (6 February - 17 March) to come into contact with gallery visitors and invited artists, who can participate in the work and use prepared materials or even what they bring themselves. This live, processual installation will be conceived as a small room/studio inside the large room of Pragovka Gallery Rear. The participatory installation in this defined space will give space for five weeks to meet, workshop and build on the work of individual artists. On 17.3.2022 the work on the project will conclude and the results will be evaluated at Korz Pragovka II.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Díra ve stázi/ Blasts Cries Laughter (January 20, 2022 - April 19, 2022)

Artists: Petr Hanžl, David Helán and Pavel Tichoň, Jan Heres, Ondřej Homola, Martina Chloupa and Kateřina Štenclová, Lenka Janíčková, Susanne Kass and Tomáš Roček, Magdaléna Kašparová, Polina Khatsenko, Klaudia Korbelič and Lenka Lukačovičová, Adela Kostkanová and Veronika Nemejovská, Jan Krombholz, Olga Krykun, Milica Mijajlovic, Tamara Spalajkovic, Dagmar Šubrtová, Petra Švecová, Pavol Truben, Yuk Bun Wan

 

Curators: Niccoló Lucarelli, Lucie Nováčková, Tereza Nováková

The creators of the Red Dward TV series once said that ‘The bluish stain on the wall of the [Red Dwarf's] deck had not only one exit…but two’. The second exit led to the Pragovka of January 2022 - the XXII World Dimension. An exhibition that due to the current circumstances has been renamed, Capturing Time and Space.
In this post-pandemic era, many artists have attempted to reflect on their existence in the world, and the ways in which they are anchored 'locally, interpersonally, historically, and through sound’. In this exhibition, the mind finds itself in the site-specific terrain of installations, within the audible interventions of the factory hall. In positioning the mind in this environment, it seeks to anchor itself through participation. In defining the sonic territory of the building, and by looking back at the geological and political past, we ‘ride the dragon and are afraid to look down‘. Time and space are concepts the mind has not yet learned to handle.

Programme during the exhibition:
6. 2. 2022 Udržitelná spojení / Korzo Pragovka I
17. 3. 2022 Sdílená samota / Korzo Pragovka II
19. 4. 2022 Dernisage of the exhibition
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Bay of Pragovka. The building is 15 minutes from the center. Metro B – Kolbenova, tram no.16 – Poštovská.

Pragovka Gallery is open Tue–Thu: 14:00–20: 00, Fri–Su: 14:00–18:00.

This project receives financial support from the Czech Ministry of Culture, the City of Prague, the State Culture Fund and the City District Prague 9.

ArtMap, jlbjlt.net, Radio 1, informuji.cz, artalk.cz, Rádio DAB Praha, Proti šedi, GoOut, Místní kultura are media partners to Pragovka Gallery.

In compliance with the entry into force of the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) which addresses personal data protection, we hereby inform you that this exhibition will be documented by a photographer. By participating in the event, you automatically agree to the publication of photographs on the Pragovka Gallery website and on the Pragovka Gallery Facebook page.

Prize Summary: 
- 1. místo 5000 kč - 2. místo 3000 kč - 3. místo 1500 kč
Deadline: 
10/February/2022

Entry Fee:

Contact & Links: 

OPEN CALL: Artist in Residence 2022 @Petrohradská kolektiv, Prague

Category:

City:

Eligibility:

Artist In Residence at Petrohradská kolektiv 2022

Petrohradská kolektiv announces an open call for artists to participate in an international program Artist in Residence for the year 2022.

The residency program is intended for active artists, creators, and theoreticians, who desire independence and want space and technical support for working on their projects. That’s what the Petrohradská kolektiv AiR program offers in the heart of a multi-genre cultural center in Prague. The goal of the program is creating an open platform for international artistic dialogue, interconnection of different cultures, and support for emerging artists working with diverse media.

Residency is an opportunity for independent professional development, artistic exchange, networking, and experiments. 

The resulting artistic outcomes of the residencies will be showcased in Jedna Dva Tři Gallery at the Petrohradská kolektiv complex. The main theme of the exhibition program for 2022 is Transformation, therefore we are asking ask the applicants to take this into account when applying with their projects.

Who are we looking for?

Residencies are intended mainly for artists with interests in creative sharing and participation in the field of Prague contemporary art scene.

Prospective participants should introduce us concrete projects that would be realized within their stay in Prague. The final result of the residency will be traditionally showcased in our own Jedna Dva Tři Gallery. Anyway, the form of the output can be adapted according to each project’s nature.

What do we offer?

 • Accommodation and a studio in the Petrohradská kolektiv complex
 • Covering the travel and material costs (up to 200€)
 • Technical support and consultation
 • Exhibition in Jedna Dva Tři Gallery (or an alternative)
 • Free entrance to all the events organized by Petrohradská kolektiv

The original idea behind Petrohradská kolektiv was to make a community space for creativity and art practice, where there’s a place for both efficient working and pleasant relaxing, where you can focus on your own projects and then take a break without the necessity of leaving the building. 

Within the AiR we provide a technical support, promotion, and a curatorial assistance. Travel and material costs are covered up to a maximum of 200€.

We know that a convenient working environment is fundamental, therefore within the residency we provide a shared studio with a workshop with basic equipment with an area of 60 square meters, a photo/video studio, and a recording studio. Each project requires different technical equipment, therefore the technology needed is consulted with each artist individually.

Each participant gets a private room in a 3-room apartment with a common area, a kitchen, and a bathroom. The apartment is situated on the ground floor of the Petrohradská kolektiv building.

Petrohradská kolektiv organizes many cultural events within its complex. All of the residing artists get to attend these events for free.

Within the AiR program, which works in parallel with other events, there’s an opportunity of collaboration with artists and mentors from different cultural backgrounds. Thanks to that, our residents can actively participate in various programs of Petrohradská kolektiv.

 

Residency conditions

Participation in the residential program requires communication skills in English or in Czech.

Each resident is obligated to prepare a final report of their stay including a photo documentation.

Participants of the AiR program of Petrohradská kolektiv are required to spend at least 75% of the duration of their stay in the place of the residency.

The stays include an author’s presentation (or its online equivalent) and an exhibition output or else.

The residency must be completed within the specified period and it is not possible to interrupt it.

Because of the current pandemic, the residency is conditioned by submitting a certificate of vaccination against Covid-19 and a certificate of testing for Covid-19 with a negative result. The costs of the vaccination and the test are not covered by Petrohradská kolektiv. 

Residency duration

AiR 2022 will take place between April 15 - November 30 2022.

When applying, please let us know about your preferred dates.

The residency within the Artist in Residence program doesn’t require any fee paid by the resident. All costs of accommodation and equipment described above will be covered by Petrohradská kolektiv.

The duration of the residency is 4-6 weeks, when the participant is obliged to finish their project and prepare it for the presentation in a form of exhibition.

In the selection procedure, a maximum of 8 applicants will be selected to participate in the AiR program.

How to apply?

We accept applications for AiR 2022 from November 30 2021 till January 31 2022, 12:00 PM CET.

Please apply by submitting the filled form available on this website.

The selection will be made by a committee consisting of Petrohradská kolektiv members, external curators of Jedna Dva Tři Gallery and allied professional artists.

Results of the open call will be available on March 31 2022.

We’re kindly asking all the potential applicants to thoroughly read the PDF file with all needed information below.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

⪼⪼application form⪻⪻

⪼⪼ INFO PDF ⪻⪻

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Before submitting your application, please read the following:

In the application form you’ll be asked to enter following data:

Basic information: preferred date of residency, name, date and place of birth (used only for our internal administration), citizenship, email address, phone number, website.

 • Name of your project
 • Description of your project (max. 2500 characters)
 • Detailed description of the concept of your project (max. 10MB)*
 • Your portfolio (optional, max. 10MB)
 • Agreement with terms and conditions

*The document with detailed description of of the concept of your project requires:

 • Clear definition of your idea and what is your goal with this project
 • Claiming of which phase is your project in according to your time plan and realization within your residency
 • Presentation of the content and the form of your project. What is the relationship between the format of your project and the idea behind it?
 • Outline of the main budgetary needs of your project, the production steps, and the necessary key materials

We are open to any art genres, forms, and fields, however, the idea of a sustainable collective future and cooperation is very important to us, therefore we expect projects that will be in line with it. When evaluating projects, the elaboration, reaction or reflection of the theme Transformation will be taken into account. As the residency includes publicly presented outputs in the forms of an artist talk and an exhibition, we invite applicants to think about possible forms of these outputs.

Make sure you own the copyright to all materials submitted.

Application conditions:

* Each applicant can only submit one project.

* We also accept applications from artistic duos and collectives of more than 1 person. In the case of acceptance, the submitted application is considered one project, therefore the budget for such project will be the same as for projects submitted by individuals.

* Each applicant is the holder of an exclusive copyright and / or has obtained the consent of any other copyright owner to any submitted text, excerpt or portfolio image in accordance with all applicable national and international regulations. It guarantees that the (re) publication of any submitted textual or portfolio material will not infringe the rights of any third parties. The applicant unconditionally and irrevocably declares his responsibility for copyright and liability to third parties for all possible disputes of copyright infringement and will fully indemnify Petrohradská kolektiv for all resulting third party claims.

* By submitting your application in any form, you consent to and license Petrohradská kolektiv as a legal entity to use your name, text, drawing or design and represent your text, drawing or design in any media of Petrohradská kolektiv, anywhere in the world, without compensation or credit, for artistic, promotional and documentary purposes.

* By submitting the application, you agree to the processing of personal data (telephone number, email address, permanent residence, and other personal data) only for the purposes of the Open Call, in accordance with Czech legislation, Data Protection Act No. 101/2000 Coll. You also agree that you have read all the information about Petrohradská kolektiv’s Artist in Residence project, which you can find here.

IMPORTANT DATES:

Start of the OPEN CALL for AiR 2022: November 30 2021
Candidates can start submitting their applications.

Deadline for submitting the applications: January 31 2022
All applications must be submitted until noon 12:00PM CET.

Results of the selection procedure:  March 31 2022 
All selected applicants for AiR 2022 are informed via email.

Deadline: 
31/January/2022
Contact & Links: 

Open call • Food Studio (an open kitchen for art, theory and politics)

Theme:

City:

Eligibility:

 

In the framework of this residency program, we are looking for projects where food grows to become one the media of contemporary art. We are particularly interested in concepts where the kitchen is conceived as common ground for a better understanding, where foodstuffs count as political, historical, and cultural beings. We would like to provide a space to projects examining the social dimension of food and which would consider working with Prague’s art scene, our international community of residents, and – last but not least – MeetFactory employees. 

MeetFactory is a non-profit international centre for contemporary art. Our mission is to foster a dialogue between individual genres and make current developments on the art scene accessible to the broadest public. We support original projects in the fields of visual art, theatre, and music, as well as interdisciplinary and experimental platforms. We aim to create a space in which art is alive and artists are present, enhancing a direct exchange between international artists and visitors, as well as between different fields and generations.

From a seasonal trend in exhibition-making to yet another sub-medium in contemporary art, food is becoming an increasingly important element of today’s art practice. Over the course of the preceding decade, one can follow the appropriation of foodstuffs by a broad spectrum of artists developing community-based and socially engaged projects. It can be seen as another path to recognising identity politics or dealing with post-colonial topics. Since our residency programme is mainly oriented towards building relationships between the Prague art scene (art audiences and residents), we would like to use a food-oriented art practice as a platform for connection and mutual understanding. Let’s have a bite!

 

What we provide:

- accommodation in a shared apartment
- studio space
- a fee of 700 euros (gross) per month
- a production budget of 200 euros
- further production budget related to the project

Make sure you are able to spend at least 80% of your residency time here in Prague.

Interested applicants must send following information in English:

- CV
- a short description of the project you’d like to work on – up to 1000 characters
- your portfolio
- information about when you’d prefer to come

Possible dates:

1st of March – 31st of May 2022 
1st of June – 31st of August 2022 

Application deadline: August 15th 2021

Selection results will be announced on the 5th of September 2021 at the latest.

Committee: MeetFactory Artists In Residence team

Deadline: 
15/August/2021

Entry Fee:

Contact & Links: 

Open call • Performance studio

City:

Eligibility:

For this residency program we are looking for artists active in the field of performance. We are especially interested in interdisciplinary projects connecting performance and visual arts and theory. 

MeetFactory is a non-profit international centre for contemporary art. Our mission is to foster a dialogue between individual genres and make current developments on the art scene accessible to the broadest public. We support original projects in the fields of visual art, theatre, and music, as well as interdisciplinary and experimental platforms. We aim to create a space in which art is alive and artists are present, enhancing a direct exchange between international artists and visitors, as well as between different fields and generations.

What we provide:
- accommodation in a shared apartment
- studio space
- a fee of 700 euros (gross) per month
- a production budget of 200 euros 

Make sure you are able to spend at least 80% of your residency time here in Prague.

 

Interested applicants must send following information in English:
- CV
- a short description of the project you’d like to work on – up to 1000 characters
- your portfolio
- information about when you’d prefer to come

 

Possible dates:
1st of February – 31st of March 2022
1st of May – 30th of June 2022
1st of September – 31st of October 2022

Application deadline: August 15th 2021

Selection results will be announced on the 5th of September 2021 at the latest.

Committee: MeetFactory Artists In Residence team

Deadline: 
15/August/2021

Entry Fee:

Contact & Links: 

Open call • Sustainable studio practice

City:

Eligibility:

This residency has been established as a safe space where you can develop a project focusing on the topic of sustainability within your artistic practice. It doesn’t have to be built around the production of art – quite the opposite: we are looking for art thinking projects that provide a new approach to studio practice in times of climate crisis. You will be working in a temporary community which will include artists from around the world. What most interests us is sustainability as method, not as subject. Our overall goal is to prepare a manual for sustainable studio practice which we can use in the future. 

MeetFactory is a non-profit international centre for contemporary art. Our mission is to foster a dialogue between individual genres and make current developments on the art scene accessible to the general public. We support original projects in the fields of visual art, theatre, and music, as well as interdisciplinary and experimental platforms. We aim to create a space in which art is alive and artists are present, enhancing a direct exchange between international artists and visitors, as well as between different fields and generations.

What we provide: 
- accommodation in a shared apartment,
- studio space,
- a fee of 700 euros (gross) per month,
- a production budget of 200 euros,
- travel reimbursement of up to 200 euros (only for land transportation – no air travel)

This residency is intended for artists living within a radius of 1000 km from Prague.

Make sure you are be able to spend at least 80% of your residency time here in Prague.

Interested applicants must send the following information in English: 
- CV,
- a short description of the project you’d like to work on – up to 1000 characters,
- your portfolio – presenting up to 5 projects related to the subject of the open call,
- information about when you’d prefer to come.

Possible dates: 
1st of February – 30th of April 2022 – 90 days
1st of May – 31st of July 2022 – 90 days
1st of September – 31st of November 2022 – 90 days 

Please send all the documents to opencall@meetfactory.cz with the word SUSTAINABLE 2022 in the subject.
Application deadline: August 15th, 2021

Selection results will be announced on the 5th of September 2021 at the latest.

Committee: MeetFactory Artists in Residence team

Prize Summary: 
opencall@meetfactory.cz
Deadline: 
15/August/2021

Entry Fee:

Contact & Links: 

Pages

Subscribe to Prague