Art Jobs | Award & Prize

Award & Prize

ART JOBS invite submissions for the " Artist of the month "

Share

Country:

Eligibility:

ARTJOBS, part of ARTWEEK, over the years, has established collaborations and partnerships with galleries, publications, auction houses, public and private institutions to continue to discover and promote the best artists from the art & creative industries.

Artist of the Month
A competition established to encourage the pursuit of excellence in art.

To have your work seen by 200,000+ visitors around the world, including leading publications, galleries, collectors, curators, writers, and more, we encourage submissions from artists to take this opportunities to submit your best works and connect with our online audiences from 200 countries ! 

Description:
https://www.artjobs.com/opencall

Deadline: 
07/30/2019

Entry Fee:

Fee Detail: 
$13
Contact & Links: 

PEER FORUM at Camden Arts Centre

Share

City:

Eligibility:

Applications are open for artists to hold Peer Forum at Camden Arts Centre in 2019. Peer Forum, Artquest’s annual Peer Mentoring programme aims to assist artists by providing them with the funding, space and resources necessary to establish their own peer mentoring groups. 

Established in 1965, Camden Arts Centre is a place for world-class contemporary art exhibitions and education. With artists at the core of the programme, Camden Arts Centre strives to involve members of the public in the ideas and processes of today’s artists, and the artists who inspire them. Our year-round programme includes exhibitions, artist residencies, education projects, talks and events, courses and offsite activities.

Artquest will fund a peer mentoring group at Camden Arts Centre for 6 sessions over a 6-8 month period and seek applications from individual artists to take the lead in coordinating these peer mentoring groups. Through the Peer Forum programme, Camden Arts Centre creates space for artists to instigate dialogue, develop ideas and research together, whilst providing institutional support. Camden Arts Centre welcomes applications from artists who have been working (outside of education) for 5 years or more. Camden Arts Centre particularly welcomes applications from peer groups that also include curators and writers.

Deadline: 
09/30/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019

Share

Country:

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol, yn rhoi £500 i’r enillwyr ei wario ar eu datblygiad proffesiynol.

Eleni mae Engage ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn lansio Gwobr flynyddol newydd i ddathlu cyflawniad oes cydweithiwr sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol yn y DU. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 i wario yn ôl eu dymuniad.

Dyddiad cau enwebiadau: Dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Gwybodaeth am y gwobrau

Cynigir gwobr o £500 yr un i bedwar unigolyn yn y DU ac un yn rhyngwladol, sy’n gweithio ym maes dysgu neu addysg neu i orielau neu gyrff celfyddydau gweledol, sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Cynigir y wobr cyflawniad oes newydd i un unigolyn yn y DU sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol. Cyhoeddir yr holl wobrau yng Nghynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5–6 Tachwedd 2019.

Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, dylai’r enillwyr ddefnyddio eu Gwobr i gefnogi eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a bydd gofyn i bob un gwblhau ffurflen adborth fer erbyn mis Mawrth 2020. Gall enillydd y Wobr cyflawniad oes ddewis defnyddio’r Wobr i wneud beth bynnag mae’n ei ddymuno, a allai gynnwys cefnogi eu DPP os yw hynny’n berthnasol.

Ers 2011, mae’r Gwobrau wedi galluogi’r enillwyr i ddatblygu eu hymarfer addysg yn y celfyddydau drwy eu galluogi i fynychu cyrsiau a chynadleddau, ymuno â chymdeithasau proffesiynol, gweld ymarfer da yn y DU a thramor, cyllido ymchwil, ac ysbrydoli hyder personol a phroffesiynol drwy gydnabyddiaeth i’w gwaith.

 

Pwy a all gael ei enwebu am y Gwobrau?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr ar bob cam yn eu gyrfa, yn gweithio ar eu liwt ei hun, yn gyflogedig neu’n wirfoddol. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i bobl yn gweithio gyda chyrff o bob maint. Gwahoddir enwebiadau i bobl nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai’r sawl sy’n enwebu fod yn gydweithiwr neu’n gynrychiolydd mewn sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Os ydych chi wedi cyflwyno enwebiad yn y gorffennol, mae croeso i chi wneud hynny eto, byddem ni’n falch i ystyried eich enwebiad yn 2019. Hoffai Engage ddiolch i gydweithwyr am y safon uchel iawn o geisiadau a gafwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf.

 

Pwy a all gael ei enwebu am y Wobr cyflawniad oes?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr sydd wedi gweithio am amser sylweddol ym maes dysgu neu addysgu mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydol yn y DU. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i gydweithwyr sydd yn dal i fod yn gweithio a’r rheini sydd wedi rhoi’r gorau i weithio. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i’r rheini sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn sefydliadau o bob maint. Gall enwebeion fod yn gweithio neu wedi gweithio’n llawrydd, mewn swyddi cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr. Anogir enwebiadau i’r rheini nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai enwebwyr fod yn gydweithiwr ar hyn o bryd neu’n gyn-gydweithiwr neu’n gynrychiolydd sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

 

Sut i enwebu

Ewch i https://engage.org/happenings/gwobrau-marsh-2019/ i lawrlwytho Ffurflen Enwebu. Ceir ffurflenni ar wahân i’r Gwobrau cyffredinol a’r Wobr cyflawniad oes. Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i hanfon i info@engage.org erbyn dydd Llun 9 Medi 2018, 10:00 am

Os ydych chi’n enwebu rhywun, rhowch wybod iddyn nhw eich bod yn gwneud hynny a thrafodwch y cais gyda nhw. Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, hoffem wybod sut y byddai pob enwebai’n dymuno defnyddio’r wobr ar gyfer eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, mae’r cwestiwn ynghylch sut y byddai’r buddugol yn defnyddio’r Wobr yn ddewisol.

Dylai enwebiad gymryd llai nag awr i’w gwblhau.

 

Meini prawf a’r broses beirniadu

Dylai enwebiadau ddangos sut mae’r sawl sy’n cael ei enwebu wedi rhagori ar ddisgwyliadau ei rôl, neu ei rôl flaenorol, drwy ddangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Bydd y beirniadu’n digwydd ac enillwyr yn cael eu hysbysu ym mis Medi. Bydd panel o arbenigwyr mewn addysg oriel a chynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Marsh Christian ac Engage yn dewis yr enillwyr. Caiff y Gwobrau eu cyflwyno yn ystod Cynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5-6 Tachwedd 2019. Bydd y seremoni wobrwyo’n cynnwys disgrifiad o waith addysg a chyflawniadau’r enillwyr, a gwahoddir yr enillwyr i gyflwyno fideo byr am eu gwaith i’w ddangos. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, gall Engage gynnig helpu gyda’r ffilm neu’r cyflwyniad fideo. Bydd enillwyr yn y DU yn cael cynnig costau teithio (hyd at £165) i ddod i’r seremoni wobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol. Cynigir costau teithio i’r enillydd rhyngwladol (hyd at £425) i ddod i’r digwyddiad Gwobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â Louise Rutledge, Swyddog Cyfathrebu, Engage: communications@engage.org / 020 7729 5858.

Mae Engage yn ymrwymo i gydraddoldeb mynediad. Os oes angen y manylion enwebu hyn mewn fformat arall cysylltwch ag Engage ar 020 7729 5858 / info@engage.org

 

Gwobrau Marsh

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn 1981 fel corff dyfarnu grantiau. Mae’r ymddiriedolaeth yn rhedeg cynllun Gwobrau sy’n cynnwys tua 80 o Wobrau mewn partneriaeth gyda chyrff ar draws meysydd y Celfyddydau, Treftadaeth, Lles Cymdeithasol a Chadwraeth. Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff fel Engage i ganfod yr ymgeiswyr gorau a chyflwyno’r gwobrau hyn. Lansiwyd Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau yn 2011 yn wobr flynyddol i gydnabod y rheini sy’n gweithio mewn Addysg Orielau sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

 

Engage

Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau. Rydym ni’n cefnogi addysgwyr celfyddydau, sefydliadau ac artistiaid i weithio gyda chymunedau mewn cyfnewidiadau dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu a chael budd o’r celfyddydau.

Mae Engage yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Arts Council England, mae’n derbyn cyllid Loteri Genedlaethol drwy Creative Scotland a chyllid prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae aelodaeth yn dechrau ar £36 y flwyddyn neu £3.25 y mis. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://engage.org/membership/

Deadline: 
09/09/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

Call for nominations: Marsh Awards for Excellence in Gallery Education 2019

Share

Do you know someone doing excellent and inspirational work in gallery or visual art education and learning?

Engage, the National Association for Gallery Education and the Marsh Christian Trust are delighted to announce that nominations are open for the Marsh Awards for Excellence in Gallery Education 2019. The Awards, which recognise and celebrate the achievements of those working in learning and education within gallery or visual arts contexts (freelance, salaried or as volunteers) in the UK and internationally, grant winners £500 to spend on their professional development.

This year Engage and the Marsh Christian Trust are launching a new annual Award to celebrate the lifetime achievement of a colleague who is working, or who has worked in learning or education in or for galleries or visual arts organisations in the UK. The winner will receive £500 to spend as they would like.

Nominations Deadline: Monday 9 September 2019, 10:00 am

 

About the Awards

Awards of £500 each will be offered to five individuals in the UK and one international individual, working in learning or education in or for galleries or visual arts organisations, who have shown dedication or innovation in their work.

The new annual lifetime achievement award will be offered to one individual in the UK who is working, or who has worked in learning or education in or for galleries or visual arts organisations. All the Awards will be announced at the Engage International Conference in Newcastle Gateshead, 5–6 November 2019.

With the exception of the lifetime achievement Award, winners should use the Award to support their Continuing Professional Development (CPD) and each will be asked to complete a short feedback form by March 2020. The winner of the lifetime achievement Award may choose to use the Award for whatever they wish, which could include supporting their CPD if this is relevant.

Since 2011, the Awards have successfully enabled winners to develop their arts education practice through funding attendance of courses and conferences, the joining of professional associations, visiting of good practice in the UK and abroad, funding of research, and by inspiring personal and professional confidence through the recognition of their work.

 

Who can be nominated for the Awards?

Nominations are encouraged for colleagues at all stages of their careers, working freelance, in salaried positions or as volunteers. Engage welcomes nominations for those working with organisations of all sizes. Nominations for non-members of Engage are also invited. Nominators should be a colleague or a representative of an organisation who has worked with the nominee.

If you made a nomination in previous years, please feel free to do so again as we would be pleased to consider your nomination in 2019. Engage wishes to thank colleagues for the high standard of applications received in the past eight years.

 

Who can be nominated for the lifetime achievement Award?

Nominations are encouraged for colleagues who have worked for a considerable time in learning or education in or for galleries or visual arts organisations in the UK. Engage welcomes nominations for colleagues who are still working and those who have stopped working. Engage welcomes nominations for those who have worked or are working with organisations of all sizes. Nominees may be or have been working freelance, in salaried positions or as volunteers. Nominations for non-members of Engage are also encouraged. Nominators should be a current or ex-colleague or a representative of an organisation who has worked with the nominee.

 

Judging criteria and process

Nominations should demonstrate how nominees have exceeded the expectations of their role, or previous role, by showing dedication or innovation in their work.

Judging will take place and winners informed in September. A panel of experts in gallery education along with representatives from the Marsh Christian Trust and Engage will select the winners. The Awards will be presented during the Engage International Conference in Newcastle Gateshead, 5–6 November 2019. The Award ceremony will include a description of the winners’ education work and achievements, and winners will be invited to submit a short video about their work to screen. For the lifetime achievement Award, Engage can offer to help with the film or visual presentation. UK winners will be offered travel expenses (up to £165) to attend the Awards event, dinner and a complimentary day place to attend Conference on the day of the ceremony or the following day. The international winner will be offered travel expenses (up to £425) to attend the Awards event, dinner and a complimentary day place to attend Conference on the day of the ceremony or the following day.

If you have any queries please contact Louise Rutledge, Communications Officer, Engage: communications@engage.org / 020 7729 5858.

Engage is committed to equality of access. Should you need nomination details in another format please contact Engage on 020 7729 5858 / info@engage.org

 

About the Marsh Awards

The Marsh Christian Trust was founded in 1981 as a grant-making body. The trust runs an Awards scheme of some 80 Awards run in partnership with organisations across the fields of the Arts, Heritage, Social Welfare and Conservation. The trust works in partnership with organisations, such as Engage, to identify the best candidates and deliver these Awards. The Marsh Awards for Excellence in Gallery Education were launched in 2011 as an annual award to recognise those working in Gallery Education who have shown dedication or innovation in their work. 

 

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education. We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Engage is an Arts Council England Sector Support Organisation, receives Open Project National Lottery funding through Creative Scotland and project funding from the Arts Council of Wales.

Membership starts at just £36 per annum or £3.25 per month. Find out more at https://engage.org/membership/

Deadline: 
09/09/2019

Entry Fee:

Contact & Links: 

Visual Art Call

Share

Eligibility:

Open Call for visual artist on the theme "the contemporary",

all mediums are acceptable (painting, drawing, photography, sculpture, digital, prints, fiber art, collage or installation art) except video and sound art.

Deadline to apply 17/09/19

Deadline: 
09/17/2019

Entry Fee:

Fee Detail: 
10£
Contact & Links: 

[Extended] KAUNAS PHOTO 2019 Open Call & KAUNAS PHOTO STAR Award

Share

Country:

City:

Eligibility:

KAUNAS PHOTO is the longest-running annual photographic festival in the Baltic States, based in Kaunas, Lithuania, since 2004. Maintaining its strong international character, KAUNAS PHOTO is a platform of priemieres of emerging talents.

KAUNAS PHOTO festival announces an Open Call for its 16th edition, inviting photographers to propose their works and offering exhibiting opportunities as well as participation at New KAUNAS PHOTO STAR Award, consisting of a solo exhibition at the largest photography gallery in the Baltic States, Kaunas Photography Gallery and a 2500 EUR monetary prize.

KAUNAS PHOTO festival opening events will start on September 5 and 6, 2019.

Who can submit? What works are expected?

For inclusion into the festival, works on the theme “Digital – Virtual – Real”, exploring the lifestyles impacted by digital technologies, are welcome. All styles, genres of photography focusing on processes, consequences of digitized lifestyle, data flow, communication, cyber-crime and -security, machine learning, surveillance, automation, etc. Works created benefitting of digital technologies, such as VR, AR are equally welcome.

KAUNAS PHOTO STAR 2019 Award is topic free. Any solidly built photographic story or a robust conceptual, aesthetic work presentable in a series of 12-15 images is accepted. If video, VR, AR materials submitted, or they are inseparable part of a project, the set of 12-15 staticimages must be accompanied by links to youtube or vimeo addresses, included in the description of work. Images can be screenshots or views of exhibition installations. No single images, please.

All Photographers/Artists, regardless of their age, nationality and place of residence are invited to submit work. KAUNAS PHOTO festival is known for its focus on documentary, but all styles, genres and approaches to photography are accepted and exhibited. Both completed works and those in progress can are welcomed.

Photographers/Artists with KAUNAS PHOTO STAR Award in focus, should ask themselves – “is my work ready for a space of 200 square metres?”.

If Photographers / Artists wish that their works remain unpublished until the festival a „DO NOT SHARE ON SOCIAL NETWORKS“ note should be included.

Deadline EXTENDED – July 19, 2019, 23:59 entrant’s local time. No extensions.

Photographers/Artists are encouraged to enter works as early as possible, since the festival curatorial team will be reviewing and studying submissions as soon as they will be arriving.

Thematic program and a topic-free competition

Photographers/Artists submitting works to Open Call can be enrolled in Kaunas Photo 2019 in the following ways:

 • [entries on the theme “Digital – Virtual – Real”] can be included into KAUNAS PHOTO festival program: Outdoor exhibitions, presented in squares in Kaunas, Exhibitions in galleries and Projection events; the central thematic exhibition at the M.Žilinskas Art Gallery of the National M.K.Čiurlionis Art Museum and other museum/gallery spaces;
 • [theme not obligatory] KAUNAS PHOTO STAR Award – Finalist’s and Winner’s exhibitions.
 • The team of decision-making curators on the Jury panel will review all entries and eventually give them exposure through their platforms, institutions and networks.

The New KAUNAS PHOTO STAR Award with 2500 EUR prize

The KAUNAS PHOTO STAR tradition started in 2010, awarding the best participant of portfolio reviews with a solo exhibition at Kaunas Photography Gallery and paying respect to a probable future star of photography. Since 2018, the KAUNAS PHOTO STAR Winner also receives a 2500 EUR prize. Possible income tax obligations, eventually imposed by the country of citizenship of the Winner, will be his/her responsibility. In Lithuania, this prize is tax-exempt.

Open Call from KAUNAS PHOTO festival is followed by the Jury work that will select the shortlist of Finalists. All the shortlisted Photographers/Artists will have their exhibitions at the festival in 2019. The number of Finalists will be recommended by the festival and decided by the Jury. The Winner, selected from the Finalists by a joint board of curators of KAUNAS PHOTO festival and Kaunas Photography Gallery, will celebrate his/her exhibition at Kaunas Photography Gallery and receive the monetary prize. The decision regarding the Winner cannot be appealed.

The exhibitions of both, Finalists’ and the Winner’s works will open on Friday, September 6, 2019. The KAUNAS PHOTO STAR 2019 Winner is only revealed upon opening of the doors of Kaunas Photography Gallery.

Every KAUNAS PHOTO STAR 2019 Finalist agrees:

 • to provide the festival with a set of 20 – 35 digital files of print quality and additional materials, if needed: texts, materials for installations, etc. The materials will serve for detailed assessment of projects in the progress of selection of the Winner, as well as for the production of the exhibition, if such decision is taken between KAUNAS PHOTO festival and the Photographer/Artist;
 • to provide information about existing physical exhibitions of works submitted to the Open Call and technical data for logistics, insurance. Based on designated exhibition spaces and other criteria, the festival will either cover the transportation and insurance fees of existing exhibition or produce the exhibition in Lithuania from digital files, provided by the Photographer/Artist;
 • to propose possible ways of exhibiting his or her work, but accept the final decisions of the exhibition architects of KAUNAS PHOTO festival;
 • that no site-specific or content information about Finalists’ exhibitions will be disclosed until the date and hours of the exhibition openings.

Every KAUNAS PHOTO STAR 2019 Finalist is entitled to:

 • a travel allowance of up to 150 EUR, in return to proof of travel expenses, such as tickets, invoices, receipts of payment, bearing amounts paid, dates of travel, name of the traveller. The allowance is payable during / after the visit to Kaunas. Citizens of European Union countries will receive travel allowance payments via bank transfers;
 • a minimum of two nights of hotel accommodation in Kaunas at a hotel booked by the festival.

The KAUNAS PHOTO STAR 2019 Winner receives:

 • a solo exhibition at Kaunas Photography Gallery (200 sq. metres), produced or, if exhibition exists and responds to necessary criteria, transported and ensured at expense of KAUNAS PHOTO festival;
 • a monetary prize of 2500 EUR, payable to the Winner’s bank account, after the opening of the exhibition at Kaunas Photography Gallery, but not later than October 31, 2019.

Jury Members:

 • Fred Boucher – Photaumnales festival and Usimage Biennale (Clermont/Beauvais, France), Director
 • Claude Goulet – Photo Gaspésie (Quebec, Canada), Director
 • Ieva Meilutė-Svinkūnienė – Independent Curator (Vilnius, Lithuania)
 • Anna Dannemann – The Photographers’ Gallery (London, UK), Senior Curator
 • Grzegorz Jarmocewicz – InterPhoto festival (Bialystok, Poland), Art Director
 • Kristin Kern – Fotografisk Center (Copenhagen, Denmark), Director
 • Donatas Stankevičius – Kaunas Photography Gallery (Lithuania), Curator
 • Gintaras Česonis – Kaunas Photography Gallery (Lithuania), Director
 • Mindaugas Kavaliauskas – KAUNAS PHOTO festival (Lithuania), Founder & Director

Previous Winners of KAUNAS PHOTO STAR Award who have held their exhibitions at Kaunas Photography Gallery:

 • Simon Menner (Germany, 2018)
 • Mayumi Suzuki (Japan, 2017)
 • Julien Lombardi (France, 2016)
 • Jeniffer Thoreson (USA, 2015)
 • Andrejs Strokins (Latvia, 2013)
 • Andrei Liankevich (Belarus, 2012)
 • Luca Zanier (Switzerland, 2011)
 • Eric Lusito (France, 2010)

Simon Menner’s opening speech in his exhibition at KAUNAS PHOTOGRAPHY GALLERY. September 1, 2018 © Gintarė Žaltauskaitė

Simon Menner’s opening speech in his exhibition at KAUNAS PHOTOGRAPHY GALLERY. September 1, 2018 © Gintarė Žaltauskaitė

Inclusion into KAUNAS PHOTO festival program

If selected to exhibit at KAUNAS PHOTO festival, Photographers/Artists will be contacted personally. Their names will not appear on KAUNAS PHOTO web site until the announcement of the program of the festival.

In most cases, the works are produced to match site-specific settings at the expense of the festival. If the artists’ works are available to be transported, are in reasonable distance within the EU and match the general idea of exhibition and space in Kaunas, the festival covers transportation and insurance of works.

Non-Finalist artists, included in the KAUNAS PHOTO festival program, are entitled to a hotel accommodation for at least 2 days in Kaunas (at festival’s chosen hotel), only in cases when they are available to be present at exhibition openings or purposely arranged guided tours. A modest contribution to travel costs is offered to all participants of exhibitions, payable after the completion of the trip to Kaunas and based on invoices, receipts.

KAUNAS PHOTO 2019 Timetable

June 14 – July 19, 23:59 – Entrant’s local time – Open Call for entries;
July 16 – Announcement of the Shortlist of Finalists on KaunasPhoto.com and festival’s social profiles
July 26 – last day for Finalists to transfer 30-40 hi-res images to the festival for exhibition preparations;
From end of June – outdoor exhibitions across Kaunas;
September 5 – Openings of exhibitions on the topic “Digital – Virtual – Real”
September 6 – Openings of KAUNAS PHOTO STAR 2019 exhibition, including the Winner;
Until October 6, 2019 – Artist talks, screenings, educational events.

Author’s rights and other legal aspects

While submitting works to the KAUNAS PHOTO 2019 open call via LensCulture, a photographer declares that he/she is the only owner of the economic author’s rights to the pictures submitted. Photographer agrees that the pictures submitted can be reproduced in materials and forms of artistic or media presentation of KAUNAS PHOTO festival outcomes, such as flyers, invitation cards, post cards, posters, catalogs, projections, slideshows, web sites, including but not limited to that of KAUNAS PHOTO festival for unlimited time in unlimited territory without any royalty payments. Entrants accept their responsibility for the right to the image of persons, models, places, objects or trade marks appearing in the pictures submitted to KAUNAS PHOTO festival.

KAUNAS PHOTO festival does not limit the photographers’ /artists’ moral or economic rights to promote, broadcast, exhibit, publish and sell their works submitted to KAUNAS PHOTO festival’s Open Call.

Prints produced by KAUNAS PHOTO festival, can be either left at the festival’s collection or destroyed after the exhibition, based on the decision of the Photographer/Artist.

In 2017, ”The Nemunas Journey” exhibition by Vitus Saloshanka (Belarus/Germany), partly created during two Residencies provided by KAUNAS PHOTO (2015 and 2017), after the first show during the festival in 2017, was presented at Prienai Cultural Centre and Prospektas Gallery of Photography in Vilnius, with artist being present to all opening events, trips & accommodation covered by the inviting parties. In 2019, this exhibition goes to “InterPhoto” festival in Bialystok, Poland. The artist is reinvited. This is just one example of works living on after KAUNAS PHOTO.

About KAUNAS PHOTO festival

KAUNAS PHOTO aims to be the stage for the future stars of photography. Being a part of Photo Festival Union and Festivals Of Light Organization, KAUNAS PHOTO festival is the longest-running photographic festival in the Baltic states is a platform for dialogue around contemporary photographic creation between North and South, East and West.

KAUNAS PHOTO is co-funded by Lithuanian Council for Culture and Kaunas Municipality.
KAUNAS PHOTO STAR partners: Kaunas Photography GalleryLensCulture.

Enter works until July 19, 2019 (23:59 your local time) via LensCulture

LensCulture is a global community of photographers and industry professionals. As one of the world’s largest online destinations for discovering contemporary photography, LensCulture also provides some of the best opportunities for global exposure, international recognition, ongoing learning and creative development. LensCulture is committed to inspiring and empowering its thriving community of over 2.5 million, across 145 countries and in 15 languages around the world.

Deadline: 
07/19/2019

Entry Fee:

Fee Detail: 
25€
Contact & Links: 

Pages

Subscribe to Award & Prize